Sastamalakodin arvot

Ihmisen itsemääräämisoikeus

 • valintojen mahdollistaminen ja niiden kunnioittaminen
 • muistihäiriöisen kohdalla tehdään valintoja / ohjataan asiakkaan parhaaksi ja siten, kuin ajattelisimme asukkaan tahdon olevan
 • kunnioitetaan ihmistä, asukasta tai työkaveria, ja ymmärretään, että samaan parhaaseen lopputulokseen voi päästä omalla tavalla

Oikeudenmukaisuus

 • huomioidaan tasapuolisesti arkielämässä sekä palvelu- ja hoitosuunnitelmassa

Yksilöllisyys

 • arvostetaan ihmistä yksilönä ja kohdellaan jokaista ihmistä ainutlaatuisena tässä ja nyt
 • huomioidaan elämänkaaren (elämänhistoria) kokemuksia ja niiden merkitystä ihmiselle
 • hyväksytään ihmisen syntyperä, taustat, uskonto ja toimitaan tarvittaessa niiden pohjalta
 • ymmärretään yksilölliset "muuttokivun" tunteet ja annetaan aikaa/ymmärrystä sopeutua uuteen
 • ymmärretään fyysisen ja psyykkisen sairauden merkitys ihmisen elämäntilanteeseen, tunteisiin ja kokemuksiin

Turvallisuus

 • huolehditaan siististä, viihtyisästä ja esteettömästä ympäristöstä
 • annetaan tarvittaessa tehostettua huolehtimista ja ohjaamista

Kuntouttava työote

 • ohjataan toimimaan mahdollisimman pitkälle itsenäisesti
 • tuetaan ja mahdollistetaan asukkaan omaa liikkumista

Sosiaalisten suhteiden tukeminen

 • mahdollistetaan omaisten/ystävien vierailut ja yöpymiset Sastamalakodilla oman aikataulunsa mukaisesti
 • tuetaan asukkaiden keskinäisiä vierailuja
 • järjestetään erilaisia yhdessäolomahdollisuuksia
 • ohjataan/tuetaan asukkaita osallistumaan eri tapahtumiin/kerhoihin