Kerro palvelustasi -kyselyn tulosten yhteenveto

14.10.2022

Kerro palvelustasi - Kansallinen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyden seurantatutkimus toteutettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa.
Kysely toteutettiin 14.3.-15.6.2022 välisenä aikana. 

Kyselyyn vastasivat sosionomi Tarun avustuksella ympärivuorokautisen hoivan sekä senioritukiasumisen asukkaat. 

THL eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi yhteenvedot tuloksista syyskuun lopulla. Tulosten perusteella voidaan tarkastella yksikön asukkaiden vastausten hajontaa, sekä verrata oman yksikön tuloksia hyvintointialueen että koko maan tuloksiin.

Sastamalakodin raportista seuraavat nostot:

  • Ympärivuorokautisen hoivan asukkaat suosittelisivat saamaansa palvelua asteikolla 1-10  arvosananalla 8, kun taas senioritukiasukkaidemme keskiarvo suosittelulle oli 8,4.
  • Hoitajien luotettavuuteen sekä ystävällisyyteen oltiin tyytyväisiä. Aukkaat kokevat meillä asumisen turvallisena.
  • Väitteeseen "Hoitajilla on tarpeeksi aikaa minulle" vastausten hajonta oli suuri. Osa koki, että hoitajilla on liian kiire, toiset taas kokivat avun ja siihen käytetyn ajan riittäväksi.
  • Senioritukiasukkaittemme keskuudessa avuntarve on hyvin yksilöllistä. Tämä näkyi vastauksissa jonkin verran runsaina "Ei samaa eikä eri mieltä" -vastauksina, jota käytimme niissä tapauksisssa, jos kyseisestä palvelusta tai tilanteesta ei ollut kokemusta. 
  • Virkistystoiminnan monipuolisuuteen oltiin tyytyväisiä.
  • Kärsitkö yksinäisyydestä? -kysymykseen yksikään vastaaja ei valinnut kohtaa "koko ajan". Sekä ympärivuorokautisen hoivan että senioriasukkaista yli puolet vastasivat kysymykseen vaihtoehdon "en koskaan".
  • Sastamalakodin oman keittiön ruokaan oltiin erittäin tyytyväisiä.

Seuraavan kerran Kansallinen vanhuspalvelulain asiakastyytyväisyyskysely järjestetään vuonna 2024.

 

Takaisin